+420 380 602 200 info@kvalitex.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.kvalitex.cz

 

společnost KVALITEX Písek s.r.o., IČ 048 37 550,

sídlem Za Nádražím 734, Písek, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01,

provozovatel a oprávněný uživatel ochranné známky KVALITEX

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti KVALITEX Písek s.r.o., IČ 048 37 550,sídlem Za Nádražím 734, Písek, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01,provozovatele a uživatele ochranné známky KVALITEX (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.kvalitex.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

  3. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem, ale je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V případě, že kupující uvede v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že se na něj vztahují pravidla obchodních podmínek určená pro kupujícího, který není spotřebitelem.

  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Provedením objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů, a že výslovně souhlasí s jejich zněním platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

  6. Kupní smlouva, obchodní podmínky a informace o ochraně osobních údajů jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti a účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, tj. prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu není nabídkou na dodání zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit, ale výzvou k podávání nabídek.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše těchto nákladů se liší podle kupujícím zvolené formy dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“. Odeslání objednávky kupujícím je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah na základě kupní smlouvy vzniká mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodleně zasláno kupujícímu elektronickou poštou společně s obchodními podmínkami, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Po vzniku smluvního vztahu lze měnit jeho obsah nebo jej zcela zrušit pouze dohodou kupujícího s prodávajícím nebo ze zákonných důvodů.

  8. Smluvní vztah na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nevznikne, pokud prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu sdělení, že objednávku kupujícího nepřijímá (neakceptuje).

  9. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt k tomuto zboží vlastnické právo, současně se kupující zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a převzít ho. Vlastnické právo přechází na kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem převzetí zboží. Vůči kupujícímu, který není spotřebitelem, si prodávají vyhrazuje přechod vlastnického práva okamžikem, kdy kupující uhradí celou kupní cenu zboží.

  10. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Obdobně na kupujícího toto nebezpečí přechází i v případě, že si zboží nepřevzal, ačkoliv mu bylo prodávajícím umožněno se zbožím nakládat.

  11. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce. U kupujícího, který je spotřebitelem, je okamžikem odevzdání převzetí zboží kupujícím od dopravce v místě dohodnutého plnění. U kupujícího, který není spotřebitelem, je takovým okamžikem odevzdání zboží prodávajícím prvnímu dopravci za účelem dopravy ke kupujícímu a umožnění kupujícímu uplatnit vůči dopravci práva z přepravní smlouvy.

  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501932307/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

   3. bezhotovostně platební kartou.

  2. Akční cena zboží platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, tj. kupující musí kupní cenu zaplatit, přestože si nemá možnost zboží předem prohlédnout.

  8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  9. O platbách prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího, která se nachází na adrese jeho sídla, či na elektronickou adresu prodávajícího info@kvalitex.cz.

  3. Za účelem odstoupení od kupní smlouvy poskytuje prodávající kupujícím vzorový formulář, který je součástí obchodních podmínek. Přijetí vyplněného formuláře potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí, a to na elektronickou adresu kupujícího.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek kupujícím se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklého snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. V případech, kdy má kupující dle čl. 5.2 obchodních podmínek právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým prodávající od kupujícího finanční prostředky přijal.

  8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující neuhradí včas kupní cenu zboží.

  9. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, pokud není v jeho možnostech zboží dodat z důvodů nikoliv na jeho straně. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu.

 6. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě objednávky zboží, které je skladem, předá prodávající zboží dopravci nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od přijetí objednávky. V ostatních případech prodávající informuje kupujícího o předpokládaném termínu dodání zboží na jeho elektronickou adresu.

  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a závady uvést v jeho předávacím protokolu. Tento protokol bude podkladem pro řešení škodné události, proti které jsou přepravované zásilky pojištěny. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

  1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, s výhradou modifikací založených obchodními podmínkami.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V případě uplatnění práv z vadného plnění je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Uznanou reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění.

  4. Vůči kupujícímu, který není spotřebitelem, odpovídá prodávající za vady zboží, které mělo v okamžiku převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Prodávající odpovídá i za později vzniklou vadu, pokud ji způsobil porušením své povinnosti. Takové vady je kupující, který není spotřebitelem, oprávněn uplatnit u prodávajícího do dvanácti (12) měsíců od převzetí. Uznanou reklamaci kupujícího, který není spotřebitelem, vyřídí prodávající v přiměřené lhůtě. Předpokládanou délku této lhůty sdělí prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu.

  5. Jedná-li se o vadné plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující, který je spotřebitelem, právo na:

   1. odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

   2. odstranění vady opravou zboří;

   3. přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

   4. odstoupit od smlouvy.

  6. Jedná-li se o vadné plnění, které je nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující, který je spotřebitelem, právo na:

   1. odstranění vady nebo

   2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

  7. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující, který je spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující, který je spotřebitelem, i právo od smlouvy odstoupit.

  8. Neodstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novézboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

  9. Právo z vadného plnění kupujícímu, který je spotřebitelem, nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  10. Kupující, který není spotřebitelem, má v případě vadného plnění práva dle ustanovení části čtvrté, hlavy II, oddílu 2, pododdílu 2, občanského zákoníku, s výhradou modifikací založených obchodními podmínkami.

  11. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

  12. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo zvolil, a to při vytknutí vady nebo bez zbytečného odkladu po takovém vytknutí. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

  13. V případě, že kupující uplatní své právo z vady zboží, prokáže prodávajícímu, že u něj zboží zakoupil (objednávkou, fakturou aj.), poskytne mu podrobný popis vytýkané vady, své kontaktní údaje a údaje o adrese, na kterou má být zboží zasláno po vyřízení reklamace.

  14. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny v místě jeho sídla, tj. u společnosti KVALITEX Písek s.r.o., IČ 04837550 ,sídlem Za Nádražím 734, Písek, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01,nebo na elektronické adrese info@kvalitex.cz.

  15. Na adresu uvedenou v čl. 7.15. obchodních podmínek doručí kupující reklamované zboží bez zbytečného odkladu poté, co prodávajícímu vadu zboží vytkl. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost pro vyřízení reklamace.

  16. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně o odůvodněném zamítnutí reklamace.

  17. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace na jeho elektronickou adresu. Pokud bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po jejím vyřízení zasláno přímo na adresu kupujícího, příp. adresu, na kterou má být zboží dle sdělení kupujícího zasláno po vyřízení reklamace, pokud se tyto adresy liší.

  18. Po vyřízení reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání reklamace.

  19. Kupující má právo na úhradu nejmenších nutných účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Prodávající tyto náklady kupujícímu nahradí na základě žádosti kupujícího uplatněné u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce poté, co kupujícímu zaniklo právo na uplatnění práva z vady.

  20. Kupující je povinen zboží převzít nejpozději do třiceti (30) dnů od vyřízení nebo zamítnutí reklamace, v opačném případě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů vynaložených na uskladnění zboží. Přebírané zboží je kupující povinen zkontrolovat a případný nesoulad se závěrem reklamačního protokolu nebo nekompletnost zboží bezodkladně prodávajícímu vytknout.

  21. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží nezačíná kupujícímu běžet nová lhůta pro uplatnění reklamace, ale dál běží lhůta, jejíž běh započal převzetím původního zboží.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  2. Prodávající neposkytuje kupujícímu na zakoupené zboží záruku za jakost.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kvalitex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu nazvaného informace o ochraně osobních údajů, který je dostupný na webovém rozhraní obchodu.

 10. UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 11. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

  4. Kontaktní údaje prodávajícího: KVALITEX Písek s.r.o., Za Nádražím 736, Písek, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01,adresa elektronické pošty info@kvalitex.cz, telefon +420 603 471 132.

 

V Písku dne 1.5. 2020

 

KVALITEX Písek s.r.o.,

Bc. Josef Handrejch,

jednatel

 

 

odstoupení od smlouvy

reklamační formulář