+420 380 602 200 info@kvalitex.cz

Informace o ochraně osobních údajů

Náš obchod, jehož provozovatelem a držitelem ochranné známky KVALITEX je právnická osoba Kvalitex Písek s.r.o., IČ 04837550, se sídlem Za Nádrtažím 734, Budějovické pedměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejsříku, vedeného v Českých Budějovicívh oddíl C, vložka 24636 (dále jen „Obchod“), v rámci všech oblastí své činnosti postupuje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Abyste mohli využívat služeb našeho Obchodu, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Dle Nařízení jsme tzv. správcem, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů fyzických osob, které využívají služeb našeho Obchodu v rámci předmětu našeho podnikání. Tyto údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a morálkou. Zpracování se uskutečňuje na základě základních důvodů (právních titulů) zpracování, a to za konkrétním účelem, přiměřenými způsoby, formami a v přiměřeném rozsahu. Vaše osobní údaje náležitě chráníme a zpracováním se snažíme zasahovat do Vašeho soukromí jen v nezbytně nutné míře. Osobní údaje uchováváme jen po omezenou dobu, poté je likvidujeme. Se zpracovateli osobních údajů, jejichž služeb využíváme, máme ochranu osobních údajů upravenou smluvně. Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rámci území EU, do zemí mimo EU je nepředáváme. Vyžadují-li to právní předpisy, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Využívat našich služeb však můžete nezávisle na udělení tohoto souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a transparentně. Za tímto účelem jsme vypracovali Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů, podle kterého při zpracování postupujeme. Na dotaz Vám srozumitelnou formou poskytneme relevantní a aktuální informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem se tak děje (právo na přístup k osobním údajům). V případě nepřesnosti nebo neúplnosti Vaše osobní údaje opravíme (právo na opravu), na Vaši žádost a v oprávněných případech jejich zpracování omezíme (právo na omezení zpracování) nebo je vymažeme (právo být zapomenut). Proti našemu zpracování můžete kdykoliv vznést námitku (právo vznést námitku). Pokud by bylo pravděpodobné, že došlo k porušení našeho zabezpečení s vysokým rizikem pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Respektujeme Vaše právo podat podnět či stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv nejasností, doplňujících dotazů nebo požadavků na realizaci výše uvedených práv v oblasti ochrany osobních údajů neváhejte kontaktovat provozovatele Obchodu Bc. Josefa Handrejcha na tel. čísle +420 603 471 132, e-mailové adrese odbyt@kvalitex.cz nebo osobně v provozovně na adrese Za Nádražím 734, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek. 

V Písku dne 22. 7. 2022                                                                                                                  Josef Handrejch, provozovatel Obchodu

 

Klikněte pro opětovné nastavení souhlasu s cookies
Prohlíželi jste 0